Skip to content

Allt om förskola

barn1Om denna hemsida:

Vilka riktar sig hemsidan till?
* Alla som är inkopplade på planering av förskoleverksamhet inom t ex politiker, Skolverket, kommuner, byggföretag, arkitektkontor, kooperativ, berörda fackförbund, förskollärarutbildningar osv.
* Alla som arbetar inom förskolan.
* Föräldrar som har eller planerar att ha barn i förskola.

Varför behövs denna hemsida?

Från och med nittiotalet har stora personalnedskärningar och utökning av barngrupperna genomförts, vilket till en del förändrat förutsättningarna för verksamhetsens uppläggning och för lokalanvändningen.
1998 fördes ansvaret för barnomsorgen i Sverige över från socialstyrelsen till skolverket, och en ”läroplan för förskolan” antogs.
1989 gav socialstyrelsen ut allmänna råd i häftet Lokaler & Miljö i förskola och fritidshem (1989:7). Dessa råd följs inte alls längre av de flesta kommuner vad gäller t ex personaltäthet och ytbehov / barn. Dessutom är det flera av ovan nämnda områden som inte tas upp alls eller inte tillräckligt detaljerat.
Det är absolut nödvändigt med ökade ekonomiska resurser för att uppnå en så bra förskoleverksamhet som möjligt. Men alla förbättringar kostar inte pengar. Många brister beror på ren okunskap på olika nivåer, att ingen lyssnar på personalen som har de praktiska erfarenheterna, bristande samordning mm. Detta kommer att framgå vid åtskilliga tillfällen på hemsidan.

Vem står bakom hemsidan?
Observera att denna hemsida inte på något sätt är officiell. Ingen myndighet står alltså bakom. Det är helt och hållet ett enskilt initiativ från undertecknad. Allt inehåll överensstämmer inte nödvändigtvis med gällande normer och lagstiftning. Men sånt går ju att ändra på.
Jag är tacksam både för påpekande av eventuella rena faktafel och inlägg med stöd, fler tips eller motargument mot de subjektiva synpunkter jag för fram. Mejla direkt till karret@goteborg.utfors.se
Med en akademisk bakgrund som arkitekt, journalist och bokförläggare hamnade jag – delvis genom en tillfällighet – som barnskötare inom förskolan.
Ganska snart reagerade jag över att verksamhetens organisering och olika rutiner mer präglas av slentrian och traditioner än av genomtänkta idéer. Dessutom lider lokalerna oftast av stora brister och är oftast svära att anpassa till förändringar i verksamheten.
Detta är bakgrunden till att jag sammanställt denna hemsida. Den gör inte anspråk på vetenskaplighet eller fullständighet, men vill ändå vara mera än endast ett debattinlägg. Jag både tror och hoppas att den kommer att kunna användas av både beslutsfattare, planerare och pedagoger för att utveckla verksamheten inom förskolan.
Observera att hemsidan inte på något sätt är sponsrad och att jag själv inte är knuten till något företag eller någon intresseorganisation.

Göran Dahlman

Vad finns med?

Så mycket som möjligt av allt som rör organisering av verksamheten och lokalernas utformning. Utelämnat är sådant som bedöms vara rena självklarheter samt sådana krav på lokaler som är gemensamma för allt annat husbyggande.
Det rent pedagogiska innehållet i förskoleverksamheten tas inte heller upp annat än undantagsvis. Inte för att det inte skulle vara viktigt, utan för att det redan finns rikligt med litteratur, föreläsningar och seminarier i ämnet. Däremot finns så mycket möjligt med som kan möjliggöra eller underlätta en god pedagogik.
Partipolitisdkt brännande frågor, som t ex driftformer, tas inte heller upp. Det finns redan gott om debattscener för dessa frågor.
Dessa områden behandlas:
– möjligheter till flexibilitet i organiserandet av verksamheten, t ex vad gäller barngruppernas storlek, åldersfördelning, personalens indelning i arbetslag, samverkan mellan barngrupper, samutnyttjande av lokaler och personal (även med externa verksamheter), över tiden förändringar i lokalanvändningen osv.
– barnens säkerhet mot olyckshändelser, minimering av smittorisker och allergier och en god miljö för barnen vad gäller social trygghet, överblickbarhet, hälsosamt klimat, minimering av buller osv.
– personalens arbetsmiljö, t ex vad gäller arbetsställningar, klimat, bullernivå, rationell arbetsorganisation osv.
Avsikten är att ta upp alla nivåer från planering och förvaltning över organisationsformer för verksamheten till läge, planlösningar, material-val, inredningsdetaljer och måttangivelser. Dock endast sådant som i huvdsak rör förskolor.

* Observera att alla interfolierade barnrepliker är autentiska!
Citera gärna från denna hemsida – men ange då källa!

C4

Annonser
%d bloggare gillar detta: